POLITIKA ZASEBNOSTI

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Podjetje Balmy je bilo ustanovljeno 2019. Več o področjih, s katerimi se ukvarjamo in o zaposlenih v družbi si lahko preberete na spletni strani www.balmy.si.

Za nemoten potek dela Balmy obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše storitve.

II. VIZIJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zavedamo se, da je zaupanje še kako pomembno. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od strank.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Balmy nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

V Balmy vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

  1. ime,
  2. e-pošta in številka telefona (opcijsko).

Za potrebe izdaje računov obdelujemo naslednje osebne podatke:

  1. Naziv stranke,
  2. Stalni ali začasni naslov,
  3. Davčna številka,
  4. e pošta in številka telefona,
  5. Specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).

Balmy obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov:

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba med Balmy in stranko. Pogodbena določila pa so skladna s spodaj navedenimi predpisi.

Na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Balmy, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Balmy v določenih primerih zaproša svoje stranke – posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: BALMY GROUP d.o.o., Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana ali na e naslov monika@balmy.si ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.balmy.si, lahko posameznik zahteva dostopdopolnitevpopravekblokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkovugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: BALMY GROUP d.o.o., Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana ali na e naslov monika@balmy.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Balmy bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih Balmy podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Direktorica Balmy: Monika Šetinc

Datum: 13.8.2019

 

Vse pravice pridržane © 2019, Balmy